Our Events

BACUM Celebration Event@31 Dec 2019, Manare SECTION@MAKAD Building, GA Masemola picture

MAKAD 10years Anniversary, New Albums Launch and Awards Celebration 

Achievements picture

Sehlopha sa Ipopeng Cultural bjale kage ebe ele karolo ha bahlokolwa go difoka tjadi SATMA14, Ba thopile sefoka sa Best Sepedi Album. 

 

Moet…

Read More
Events picture

Eba le Seboleledi sa BACUM@MORWANGWATO (Ngaka ya leleme la Sepedi) 

Yena o tlabe ale moyeng go lenaneo la Terene ya Lerato go SKFM 98.7Mhz, boshe…

Read More
Senakangwedi go Thobela FM picture

Molopo Madika o tlabe ale moyeng go Thobela FM Lehono, magareng ga 08h10-08h40

EVENT picture

Sehlopha sa Ipopeng Cultural, bathopa Sefoka sa SEMA18 go lefapa la@Best Makgakgasa le SATMA14 lefapeng la@Best Sepedi Album, ba tlabe ba diragatja g…

Read More
Tau Sebata @Gauteng TV channel 265@19h30 (20/02/2020) picture

Eba le Tau Sebata boshegong bja lehono go GauTV @channel 265 go tloga ka 19h30. 

 

Yena o tlabe a bolela kaga leeto la gagwe la Mmino. 

Read More
Rele etela ka gae lehono@SKFM 15H00 picture

Lehono re tlabe rena le Mna. Morota go Seyalemoya Sa Selegae sa SEKHUKHUNE@SKFM go tloga ka 15h00.

 

Bo Ngaka Mathabatha ke bona batla bego bare e…

Read More
Promotion and YouTube picture

Kaki Mphahlele - Motshanyelo (New Hit 2020)
Stream: https://youtu.be/MHH2EzfCY8Y
Download Mp3: https://wp.me/p9D8sr-3cF

Rest In Peace (Robala ka khutšo) picture

Re lahlegelwe ke leloko la Mokgatlo wo wa BACUM @Koko Boreadi 'a Phaahla 'a Hunadi 

Doc Mokone on Thobela FM Interview picture

Catch Doc Mokone on Thobela FM@Ntshirogele Program on Monday the 26th of Oct 2020.

 

Time: 16h45pm

He will be talking about his new album@ Ke Sentx…

Read More
Molopo Madika go SKFM@98.7Mhz picture

Molopo Madika o tlabe ana le lena moyeng go Seyalemoya sa Selegae sa SKFM. 

 

Lehono go tloga ka iri ya boraro, kgapela (15h00pm).

 

Mootl…

Read More
Click here to contact us on WhatsApp