Rele etela ka gae lehono@SKFM 15H00

Rele etela ka gae lehono@SKFM 15H00 picture

Lehono re tlabe rena le Mna. Morota go Seyalemoya Sa Selegae sa SEKHUKHUNE@SKFM go tloga ka 15h00.

 

Bo Ngaka Mathabatha ke bona batla bego bare eteletše pele, moyeng

 

kgwekgwe ya taba ke mabapi le dihlare tšeo Bagologolo ba bego badi shumisha ge basa ikwe botse mebeleng.

 

Ge motho a fokola onwa Sehlare. Dihlare tša segagabo motho dia thusha empa maatla dia tšea go yoo adi nwago. Ge oka dinwa o nyatša, le tšona ditlo hloka maatla a goka go thusha. Empa ge oka ba le tshepo go tšona oka bona o thushega.

 

Dihlare tšago swana lebo Lengana ke dihlare tšeo elego kgale dile gona ebile di thusha malwetši kago fapafapana ga ona. Gale thome go nwewa bjale.

 

Gere swere ke bolwetši bofe kapa bofe, re swanetše go leka kamo leka mo kage Sethokgwa seo se tšwago Phuti sesa tsebje.

Share on
Click here to contact us on WhatsApp