Molopo Madika go [email protected]

Molopo Madika go SKFM@98.7Mhz picture

Molopo Madika o tlabe ana le lena moyeng go Seyalemoya sa Selegae sa SKFM. 

 

Lehono go tloga ka iri ya boraro, kgapela (15h00pm).

 

Mootledi wa Lenaneo ke Mna. Morota.

 

Bao lesa fihlelelego Seyalemoya se, lekaya go mararankodi a sebjalebjale la tlanya www.skfm.co.za gore le kgone go swara Seyalemoya sekhwi

Share on
Click here to contact us on WhatsApp