Tsebisho le Dipeakanyo tša Mohu Mankgase "Morwangwato " Mashabela

By MASCOM FM 107.5 · Jul 5, 2021
Tsebisho le Dipeakanyo tša Mohu Mankgase "Morwangwato " Mashabela picture

Go tloga ka iri yeya boselela (18h00) mathapameng a a lehono, re tlabe rele kago Seyalemoya sa Selegae sa MASCOM, re tlabe re bolela kaga Lehu la Molomo wa rena ba BACUM e lego Dr. M S "Morwangwato " Mashabela ga mmogo le Dipeakanyo tša Poloko.

 

MASCOM e hwetšagala go 107.5 Mhz

 

Moshate

Bapedi Culture and Music 

Share on

Comments

No comments yet.
Click here to contact us on WhatsApp