Total downloads: 34

Tsa Bopedi_Metana

Tsa Bopedi ke Sehlopha sa Mmino wa Segagabo Motho, gotjwa kamo Glen Cowie. Sona se bopilwe ke maloko a mararo e lego Madika Jeremiah Choma, Thubishi Frans Mankgane le Mahlatse Isaac Matentji, ka ngwaga wa 2006.

 

Ngwageng wa 2009 baile ba lokolla tlhamo ya bona ya mathomo, ka tlhohleletso ya Dapeit Mamogobo Moshidi. Ka ngwaga wa 2010, baile ba kgona go kaba karolo ya bahlokolwa go Difoka tsadi SATMA gomme baba gona moletlong mogolo wa dikabo@Inkosi Albert Lithuli ICC Arena, Durban moo sefoka sa Lefapa la Best Sepedi Album se thupilwego ke Maphuti le Maserole.

 

Tlhamo yeya pulamadibogo ya bona  ya Boela Gae, e bile Mmamoratwa go Lenaneo la Ezodumo@SABC1 moo elego gore eile ya kgethwa Leboelela ke bathekgi le barati.

 

Tsa Bopedi eile ya tjwela pele kago lokolla Ditlhangwa tjago swana le Mankalane le Santshushule.

 

Ka 2018 ba lokolla motswako wa bona wago bitjwa Tse Kaone, gomme ba kgona goka phunyelela gape goba karolo ya bahokolwa godi Satma, tjeo di ilego tsa swarelwa gola Mahikeng@Mmabatho Conventional Centre gomme sefoka sa Best Sepedi Album sa thopja ke Tau Sebata.

 

Sehlopha se se tjweleditse bagale, lehono rena le Molopo Madika woo a ekemego ka tlhamo ya gagwe ya Senakangwedi.

 

Le TF Mankgane ke mogale woo a betlilwego gotjwa go sona sehlopha se. Le yena o ekeme ka tlhamo ya gagwe ya Thakadu.

 

Bagale ba mediro ya bona ya bonagala go Seyalemoya sa Thobela, lenaneong LA Tsa Borena Leo Le otlelwago ke Mogaleadi@Matome "Lady M" Sekuba.

 

Lego Diyalemoya tsa Selegae tsago swana Le SKFM, me moo ba thuntshago mushi gona ka dinko ele geba tsweletja bokgwari bja bona bja mmino wa Segagabo motho

Share on
Click here to contact us on WhatsApp