Total downloads: 34

Re Sentseng

Artist/Group: Bapedi Culture and Music 

Song: Re Sentseng 

Composed By: BACUM CREW 

Produced By: Dapeit Mamogobo Moshidi 

Recorded at: Masele Music Studio 

Engineered by: Masele 

Mix and Mastered by: Masele. 

Released By: MokgodzeakaD Pro Label 

Marketing @Bapedi Culture and Music (www.bacum.co.za)

Kosha ye ya Re Sentseng, ke kosha yeo rele ba BACUM re ehlamilego ka dipelo tše bohloko ele ge rella kage re lahlegetšwe ke mogale wa rena ebile ele Seshego sa Segagabo motho. 

Keka moo re rego gare opele realla.

Morwangwato o ngwadile dipuku tše Tshelelago elego 
1. Tšhaba Moditi ka 1995
2. Lekgai la Sealogana ka 2001
3. Metswidio ya Matswiokoko ka 2004
4. Moshito wa Theto ka 2004
5. Mathuding a Mothopa ka 2004
6. Direto tša Sesotho sa Lebowa ka 2008

Gomme ka 2006 ebile mosekaseki go dipuku tšago swana le Bohloko bja Matlakaneng le Wena Kgotsoro.

Morwangwato o bile Seboleledi sa Mokgatlo wo wa BACUM go tloga ka ngwaga wa  2011.

Gere bona Hlabirwa ebe re bona Seshego sa segagabo rena kage ebe ele sekgwari sago tseba dika le diema ga mmogo le tshepedisho yatše tša Setšo. Keka moo abego a tsebega kala Ngaka ya Leleme la Sepedi.

Hlabirwa obe a fele a eba  moeng ka thomo ya BACUM go Diyalemoya tša Selegae bjalo ka  MASCOM, SKFM letše dingwe. Ele ge re menngwe go fahlosha lego ruta batheeletši kaga tša Setšo.

O bile gape moromiwa go Seyalemoya sa Setšhaba sa Thobela, mohlang wage rebe re dira boipiletšo bja gore Setšhaba se hlokomele go utswiwa ga mekgopa ya megoga, yeo bana ba rena bae utswago gomme ba rekishetše bago dira Dithetho le Ntepa. Ebe ele ge re bone ka gare ga Malapa go eba le Dikgogakgogano bjale ra hwetša gore tše dingwe di hlolwa kege Betši ba mmalwa ba nyetšwe ka Dintepa le Thetho tša Mekgopa ya Megoga empa bona basa tsebe.

Ba Tlhahlo ya Salitig, ba kgahlilwe ke moshomo wa gagwe woo a bego ao dira kamo gare ga BACUM gomme ba mofa Lepanta la Tlhompho ka ngwaga wa 2015.

Ka 2017 o emetše BACUM  legato go Soweto TV, ge ebe go Sekasekwa tša Bohlokwa bja Leleme bja letswele.

Gona ka 2017, ore eteletše pele ge ebe re gatisha Documentary ya BACUM.

2018 le 2019 o eteletše Sehlopha sa Ipopeng Cultural sa gotšwa ka Dikgalaopeng Tafelkop, go Difoka tšadi SATMA letša SEMA.

MORWANGWATO ore tlogela abe a sale gare a ngwala puku ya Setlogo sa Bapedi ba Mashabela.

Morwangwato ore rutile tše ntši kaga bohlokwa bjago tseba lego hlompha setšo kage abe a fela a bolela gore:

Ngwanyana Mamokgari Sethaba Nageng, o thaba kaga gabo batho gea fihla kaga gao owa nyama. Ele ge abe a era gore tlogelang go kgahlwa ke Ditšo tša batho ba bangwe gomme la nyamishwa ketša gabo lena.

Ka 2016 ge ebe re boloka  Mo-Ambassadora wa rena Mmane Manoko o rile Re bona okare segagabo motho se setlo nwelela ge batho bago swana lebo Mmane Manoko bare tlogela ka gore Baswa ba bjale gaba sakwa ba nyatša Melao.

Orile Baswa ba shetše ba enwa Madila okare baka ga bona, banwa madila okare ba Nyadishitše ebile banwa madila okare ba feditše Pelego.

Ore geo botša moswa ore hlomphang Dia ila bare Dia ila o hwile kgale.

Ge ore ba senwe bjala bja Meriri ke bjala bja Bakgalabje le Bakgekolo, bona ba ukamela ka Nkgong bare hleng gago meriri kamo bjaleng.

Rere Robale ka tokologo Hlabirwa, retla shala re phetha seo ore tlogeletšego sona, seo re bego rese swarishane rese dira mmogo. 

Share on
Click here to contact us on WhatsApp