Total downloads: 14

Re Sentseng

Kosha ya RE SENTŠENG ya Segopotšo sa Molomo wa BACUM ebile ele Ngaka ya Leleme la Sepedi, e lego Mohu MS "Morwangwato" Mashabela, e hlokotšwe go Difoka tšadi SEMA (Sepedi Music Awards) mafapeng a mabedi.

Lefapa la Best Sepedi Album lela Best Makgakgasa. 

 

Re kgopela theekgo ya lena kago kgetha ka tsela ye: 

Go kgetha Lefapeng la Best Makgakgasa, le ngwala 11 gomme la romela molaetša go 47152. ( to vote@Best Sepedi Makgakgasa, sms: 11 to 47152)

Go Best Sepedi Album, le romela 82 go yona 47152, gape (to vote@Best Sepedi Album, sms: 82 to 47152).

Ka morago gago kgetha, otla romelwa molaetša wo wago netefaletša gore ke therešo o kgathile ka tshwanelo:

 (Thank you for voting for Bapedi Culture and Music. Study at FAME FET. 2022 applications open. www.famefet.co.za)

Go kgetha ga gone magomo, leka epowa Dibedi, Diraro, Dinne bjbj

Robala ka Khutšo Hlabirwa.

 Re tlago gopola ge Lehlaba, gele Dikela lege re eya Kosheng ka mehla  le mabaka.

Share on
Click here to contact us on WhatsApp